Το Καταστατικό του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά (ΣΑΙΣΠ)

Share/Save

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(κάντε κλικ για δείτε το αρχείο σε μορφή PDF)

 

“ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1981”

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

--------------------

Πρόεδρος: Παπασωτηρίου Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Καλούδης Γρηγόριος

Γ. Γραμματέας: Μαυροχαλυβίδης Πρόδρομος

 

Τα μέλη

--------------------

Βοργιάς Διονύσιος

Ασημάκης Γεώργιος

Διαμαντόπουλος Βασίλειος

Καραβίτης Ηλίας

Καρδάσης Ανάργυρος

Στρογγύλης Αναστάσιος

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ»
(κάντε κλικ για δείτε το αρχείο σε μορφή PDF)

--------------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

 

Άρθρο 1ο

Ο «Σύνδεσμος αποφοίτων της Π.Σ.Μ.Ε. Πειραιώς» που μετονομάστηκε σε «Ιωνίδειο Σχολή» ονομάζεται «Σύνδεσμος αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά».

Έδρα έχει την πόλη του Πειραιά.

Σκοπός του συνδέσμου είναι η ανάπτυξη των δεσμών φιλίας μεταξύ των μελών του, η πνευματική ανάπτυξη και πολιτιστική διάπλαση των μελών του, η συμβολή στην πολιτιστική ανάπτυξη της κοινωνίας και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και βοήθειας σε μαθητές και αποφοίτους της σχολής.

Ειδικώτερα σκοπός του είναι:

1) Η συνένωση με δεσμούς φιλίας, αμοιβαίας κατανόησης και βοήθειας όλων όσων φοίτησαν στο Κεντρικό Γυμνάσιο Πειραιά, που μετονομάστηκε αργότερα σε σχολή Μέσης Εκπαιδεύσεως Πειραιώς, κατόπιν σε Πρότυπο Σχολή Μέσης Εκπαιδεύσεως Πειραιώς, κατόπιν σε Ά Πρότυπο Γυμνάσιο Αρρένων Πειραιώς, κατόπιν σε Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή και σήμερα λέγεται Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά.

2) Η εξύψωση του επιπέδου, η πνευματική ανάπτυξη και η πολιτιστική διάπλαση των μελών του και γενικότερα η συμβολή στην ανάπτυξη της Πειραϊκής κοινωνίας.

3) Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης.

4) Η ανάπτυξη κοινωνικής δράσης για την Πρόοδο της Παιδείας και της κοινωνίας γενικότερα, με ενέργειες που θα κάνει μόνος του ή σε συνεργασία με άλλες κοινωνικοπολιτιστικές οργανώσεις (αποκλειομένων των κομματικών, πολιτικών ή παραεκκλησιαστικών) ή κρατικούς φορείς.

5) Η με κάθε νόμιμο τρόπο ενθάρρυνση της προσπάθειας για εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΛΗ

Άρθρο 2ο

1) Τα μέλη του συνδέσμου διακρίνονται σε επίτιμα και τακτικά.

2) Επίτιμα μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων, εξέχοντα μέλη της κοινωνίας που παρέχουν μεγάλες υπηρεσίες στον σύνδεσμο ή την Ιωνίδειο Σχολή. Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν χωρίς ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα ονόματά τους αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στα γραφεία του συνδέσμου.

3) Τα τακτικά μέλη του συνδέσμου εγγράφονται μετά από αίτησή τους και με απόφαση του Δ.Σ. που παίρνεται στην πρώτη μετά την αίτηση συνεδρίασή του.

Μέλος του συνδέσμου μπορεί να γίνη όποιος φοίτησε στο Α΄ γυμνάσιο Πειραιώς ή στην Σχολή Μέσης Εκπαιδεύσεως Πειραιώς ή στην Πρότυπη Σχολή μέσης εκπαιδεύσεως Πειραιώς ή στο Ά Πρότυπο Γυμνάσιο Αρρένων Πειραιώς ή στην Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή ή στην Ιωνίδειο Σχολή Πειραιά.

Την αίτηση για εγγραφή συνυπογράφουν δύο ήδη μέλη του συνδέσμου που βεβαιώνουν ότι ο αιτών φοίτησε πράγματι στο παραπάνω σχολείο.

Σε περίπτωση που το Δ.Σ. απορρίψει αίτηση για εγγραφή, θα φέρει το θέμα στην αμέσως επόμενη Γ.Σ., η οποία και θα αποφασίσει οριστικά. Αν η αίτηση εγγραφής γίνει αποδεκτή από την Γ.Σ., το μέλος θεωρείται γραμμένο από την ημερομηνία της πρώτης μετά την αίτηση συνεδρίασης του Δ.Σ.

4) Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής και συνδρομή κατά μήνα. Το ποσόν της εγγραφής και συνδρομής καθορίζεται με απόφασης της Γ.Σ. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, μετά από πρόταση του Δ.Σ., να πάρει αποφάσεις διαγραφής μελών που καθυστερούν την συνδρομή τους. Και σ’ αυτή την περίπτωση όμως η απόφαση θα περιλαμβάνει εύλογο χρόνο τακτοποίησης των εισφορών, μετά από ειδοποίηση από τον Ταμία.

Τα μέλη που διαγράφονται με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επανεγγραφούν με την διαδικασία που ακολουθείται για τα νέα μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 3ο

1) Οι πόροι του συνδέσμου είναι τακτικοί και έκτακτοι.

2) Τακτικοί πόροι είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής μελών και β) Οι μηνιαίες συνδρομές μελών.

3) Έκτακτοι πόροι είναι: Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, οι εισπράξεις από εορτές και κάθε είδους καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, αθλητικές, κ.λ.π. εκδηλώσεις, καθώς και κάθε έσοδο που δεν υπάγεται στα τακτικά και περιέρχεται στο Ταμείο του συνδέσμου.

4) Κτήση από επαχθή αιτία ακινήτων ή κινητών σημαντικής αξίες, κληροδοσίες και δωρεές υπό όρους προς τον σύνδεσμο, γίνονται μετά από έγκριση της Γ.Σ. με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων τακτικών μελών.

5) Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Συνδέσμου δεν μπορεί να συνεπάγεται ανάμειξη σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

6) Η περιουσία του συνδέσμου δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς διάφορους από αυτούς που προβλέπει το καταστατικό.

7) Τυχόν κληρονομίες που καταλείπονται υπέρ του Συνδέσμου γίνονται αποδεκτές μετά από απόφασης της Γ.Σ., πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.

8) Κληρονομίες, κληροδοσίες ή δωρεές υπέρ του συνδέσμου για ορισμένο σκοπό γίνονται αποδεκτές μετά από απόφαση της Γ.Σ. και η διαχείρισή τους γίνεται ιδιαίτερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 4ο

1) Ο σύνδεσμος διοικείται από 9μελές Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Εκδηλώσεων και τέσσερις συμβούλους.

2) Το Δ.Σ. εκλέγεται ανά διετία από την Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο στο διάστημα 15 Ιανουαρίου – 15 Φεβρουαρίου. Ο μέγιστος αριθμός των σταυρών ορίζεται σε 9 και από το ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι πρώτοι 9 που πλειοψήφησαν.

Ο πλειοψηφίσας σύμβουλος συγκαλεί τους εκλεγέντες εντός οκταημέρου από τις εκλογές προκειμένου να συσταθούν σε σώμα. Αν παρέλθει το οκταήμερο και η παραπάνω σύγκληση δεν έχει γίνει, τότε αναλαμβάνουν αυτό το καθήκον οι υπόλοιποι με την σειρά εκλογής.

3) Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι τακτικά μέλη του συνδέσμου, να έχουν την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και να μη συνδέονται με συγγένεια μέχρι και 2ου βαθμού. Μέλος του Δ.Σ. που στερήθηκε αυτοδικαίως ή μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα ή την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του, αποκλείεται από το Δ.Σ. για όσον χρόνο διαρκεί η στέρηση.

4) Κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. αν δεν είναι τουλάχιστον 3 μήνες τακτικό μέλος του συνδέσμου.

5) Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. πρέπει τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την συνέλευση κατά την οποία θα γίνουν οι εκλογές να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας προς το Δ.Σ., το οποίο ελέγχει και ανακηρύσσει τους υποψήφιους.

6) Το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει την διοίκηση του συνδέσμου μέσα σε δέκα μέρες από την συγκρότηση του νέου.

7) Σε περίπτωση που το παλαιό Δ.Σ. αμελεί ή αρνείται να παραδώσει στο νέο, αυτό αναλαμβάνει τη διοίκηση, ειδοποιεί την δημόσια αρχή που το εποπτεύει για το παραπάνω γεγονός και χωρίς καμμία καθυστέρηση απευθύνεται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Μέχρι την παραλαβή τα μέλη του παλαιού Δ.Σ. που αμελεί ή αρνείται να παραδώσει, ευθύνονται αλληλέγγυα και «εις ολόκληρον» για κάθε ζημιά του συνδέσμου.

8) Σε περίπτωση αδυναμίας καθορισμού σειράς επιτυχίας (λόγω ισοψηφίας π.χ.) γίνεται κλήρωση από την εφορευτική για τον καθορισμό της σειράς.

9) Αν κατά την διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. κενωθεί η θέση μέλους του και δεν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης των κενών από τα αναπληρωματικά μέλη, συγκαλείται αμελητί η Γ.Σ. για την συμπλήρωση του Δ.Σ. Τα υπάρχοντα μέλη του Δ.Σ. παραμένουν.

10) Το Δ.Σ. οφείλει να διευκολύνει τις επί μέρους συγκεντρώσεις των τάξεων. Οι τάξεις μπορούν να εκλέξουν ή να ορίζουν εκπροσώπους τους με αποκλειστικό σκοπό να οργανώσουν τις επί μέρους εκδηλώσεις των τάξεων. Αν δύο εκπρόσωποι διαφορετικών τάξεων το ζητήσουν, γίνεται κοινή συνεδρίαση του Δ.Σ. και των εκπροσώπων των τάξεων, με αντικείμενο τις επί μέρους εκδηλώσεις των τάξεων και τον τυχόν συντονισμό τους.

Άρθρο 5ο

1) Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη της διαχείρισης της περιουσίας, των υποθέσεων και των υπηρεσιών του συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τον σύνδεσμο εκτός από αυτά που έχουν ανατεθεί με το καταστατικό αυτό στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.

2) Αποφασίζει σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για κάθε δαπάνη και για κάθε σύμβαση που αφορά τον σύνδεσμο.

3) Υποβάλλει στη Γ.Σ. τον οικονομικό απολογισμό του έτους που έκλεισε και τον προϋπολογισμό του που άρχισε.

4) Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γ. συνέλευση τον Κανονισμό λειτουργίας του Συνδέσμου, μέσα στα όρια του πνεύματος και των σκοπών του Καταστατικού και των κειμένων διατάξεων.

5) Καταγγέλλει στη Γ.Σ. κάθε τυχόν πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων μέλους του Δ.Σ. και στην ανάγκη ζητά την αντικατάστασή του.

6) Φροντίζει για την ακριβή τήρηση του Καταστατικού, επιμελείται την πρόοδο του συνδέσμου, υλοποιεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. εφ’ όσον δεν αντιβαίνουν στο Καταστατικό και στην ισχύουσα νομοθεσία και λογοδοτεί για κάθε ενέργειά του στην Γ.Σ.

7) Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει στα μέλη του συνδέσμου την πειθαρχική ποινή της προφορικής σύστασης ή της έγγραφης επίπληξης, όταν κάποιο μέλος επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά.

Άρθρο 6ο

1) Το Δ.Σ. πραγματοποιεί τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά τον μήνα μετά από πρόσκλησή του προέδρου ή, αν κωλύεται αυτός, του αντιπροέδρου και έχει απαρτία αν παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη του.

2) Εκτάκτως συνεδριάζει αν παραστεί ανάγκη κατά την κρίση του προέδρου ή αν κωλύεται αυτός του αντιπροέδρου ή αν τρία μέλη του ζητήσουν εγγράφως την σύγκλησή του.

3) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών του και σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

4) Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Καταστατικό αυτό και δεν ευθύνονται μόνο για αποφάσεις που πάρθηκαν όταν απουσίαζαν ή γι’ αυτές που διαφώνησαν και γράφτηκε η διαφωνία τους στα πρακτικά.

5) Μέλος του Δ.Σ. (εκτός από την περίπτωση της ειδικής διάταξης του άρθρου 9 για τον Ταμία) που απουσιάζει αδικαιολόγητα κατά την κρίση του Δ.Σ. για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα για έξη και εφ’ όσον από τις δικαιολογημένες αυτές απουσίες παρακωλύεται το έργο του Δ.Σ. ή που παραιτείται ή διαγράφεται, αντικαθίσταται οριστικά με απόφαση του Δ.Σ. με το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό μέλος.

6) Σε κάθε περίπτωση αμέλειας ή μη σωστής εκπλήρωσης των καθηκόντων μέλους του Δ.Σ., εκτός από την απουσία για την οποία αποφαίνεται το Δ.Σ., αρμόδια για την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. είναι η Γενική Συνέλευση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.

Άρθρο 7ο

1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον σύνδεσμο σε όλες τις σχέσεις του απέναντι σε κάθε αρχή, υπογράφει συμβάσεις εξ ονόματος και για λογαριασμό του συνδέσμου ακόμα και χωρίς απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. αν προκύπτει κίνδυνος από την αναβολή.

2) Καλεί τα μέλη του συνδέσμου της Γ.Σ. και τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση, εκτός από τις ρητές εξαιρέσεις του καταστατικού, καθορίζει την ημερήσια διάταξη στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα πρακτικά της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και μαζί με τον γενικό γραμματέα κάθε έγγραφο του συνδέσμου, εκπροσωπεί το Δ.Σ. στον απολογισμό του στην Γ.Σ. υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και στις εντολές ανάληψης χρημάτων και γενικά επιμελείται για την εφαρμογή του καταστατικού.

3) Αν ο Πρόεδρος κωλύεται αναπληρώνεται για όλα τα καθήκοντά του από τον αντιπρόεδρο και αν κωλύεται και αυτός από τον αρχαιότερο κατά την εγγραφή στον Σύνδεσμο σύμβουλο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 8ο

1) Ο Γενικός γραμματέας φυλάσσει το αρχείο, τα βιβλία και την σφραγίδα του συνδέσμου, τηρεί το μητρώο των μελών, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., επιμελείται για την αλληλογραφία του συνδέσμου και την έγκαιρη διεκπεραίωση κάθε εγγράφου, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και συντάσσει με τον Πρόεδρο την λογοδοσία του Δ.Σ. στην Γ.Σ.

2) Αν ο Γενικό γραμματέας κωλύεται, το Δ.Σ. αναθέτει σε έναν από τους συμβούλους να τον αναπληρώσει προσωρινά μέχρι την άρση του κωλύματος.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Άρθρο 9ο

1) Ο Ταμίας είναι διαχειριστής της περιουσίας του Συνδέσμου, ενεργεί κάθε είσπραξη και εκδίδει τις σχετικές αποδείξεις, ενεργεί κάθε πληρωμή που είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό ή τις ειδικές, μετά από απόφαση του Δ.Σ. πιστώσεις, με ένταλμα που προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, τηρεί τα λογιστικά βιβλία, αναλυτικό ημερολόγιο Ταμείου, Βιβλίο απογραφών και ισολογισμό καθώς και κάθε επιβαλλόμενο από την πορεία των οικονομικών του συνδέσμου βιβλίο.

2) Συντάσσει κάθε τρίμηνο λεπτομερή απολογισμό της χρηματικής κατάστασης του συνδέσμου και τον υποβάλλει στο Δ.Σ. και κάθε χρόνο συντάσσει τον απολογισμό και τον τελικό ισολογισμό του οικονομικού έτους που έληξε.

3) Καταθέτει επ’ ονόματι του συνδέσμου μέσα σε 6 ημέρες κάθε διαθέσιμο χρηματικό ποσό ή παραστατικό με αξία περισσότερη από 10.000δρχ. σε μία από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες και γενικά είναι ο ίδιος ατομικά υπεύθυνος για κάθε ελάττωση της χρηματικής περιουσίας του συνδέσμου που προήλθε από υπαιτιότητα του ιδίου ή τυχόν υπό αυτόν προσωπικού.

4) Οι αναλήψεις χρημάτων, αν πρόκειται για ποσόν κατώτερο από 50.000δρχ. γίνονται από τον Ταμία με έγκριση του Προέδρου και του Γενικού γραμματέα, αν πρόκειται για ποσόν μεγαλύτερο γίνονται από τον Ταμία αλλά μετά από απόφαση του Δ.Σ., αντίγραφο της οποίας πρέπει να προσάγει.

5) Τα ποσά των 10.000δρχ. και 50.000δρχ. που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από απόφαση της Γ.Σ.

6) Αν ο ταμίας κωλύεται, αναπληρώνεται για έναν το πολύ μήνα από ένα μέλος του Δ.Σ. το οποίο υποδεικνύει ο ίδιος και εγκρίνεται από το Δ.Σ. Αν δεν γίνει αυτό, καθώς και στην περίπτωση που ο ταμίας κωλύεται για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα και μέχρι τρεις μήνες, εκλέγεται αναπληρωτής του Ταμία από το Δ.Σ. ένα μέλος του. Αν ο ταμίας κωλύεται για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες, αντικαθίσταται.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Άρθρο 10ο

Ο έφορος εκδηλώσεων εισηγείται και προγραμματίζει τις κοινωνικές εκδηλώσεις του συλλόγου, υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. για το αντικείμενο αυτό και είναι ο σύνδεσμος του Δ.Σ. με τους εκπροσώπους των τάξεων.

Άρθρο 11ο

Η ιδιότητα του Προέδρου, αντιπροέδρου και γενικού γραμματέα δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο με τον Ταμία.

Άρθρο 12ο

Τα μέλη του Δ.Σ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τον σύνδεσμο αμισθοί. Δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία προς τον σύνδεσμο ούτε να συνάπτουν με αυτόν συμβάσεις που συνεπάγονται την λήψη αμοιβής για προσφορά κάθε φύσεως υπηρεσιών ή που αποσκοπούν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής από τον σύνδεσμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13ο

1) Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του συνδέσμου και συγκαλείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του με έγγραφη ειδοποίηση προς τα μέλη, που γίνεται οκτώ τουλάχιστον μέρες πριν από την συνέλευση, ορίζει την ημέρα, ώρα και τόπο της συνέλευσης και της επαναληπτικής για την περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας και αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της γενικής συνέλευσης γίνεται τακτικά όπως ορίζει το καταστατικό και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ.

2) Δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση έχουν τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη.

3) Η γενική συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη. Αν η συνεδρίαση δεν γίνει ή διακοπεί ελείψει απαρτίας, πραγματοποιείται η επαναληπτική συνέλευση η οποία θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παρευρίσκονται οσαδήποτε ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη.

4) Ο σύνδεσμος καλείται υποχρεωτικά σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα αφορά συγκεκριμένα θέματα, αν το ζητήσει εγγράφως το 1/10 τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει μελών.

Άρθρο 14ο

1) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το καταστατικό απ[αιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Απόλυτη πλειοψηφία θεωρείται εκείνη που συγκεντρώνει τις μισές συν μία από τις ψήφους των μελών που ψήφισαν.

2) Η Γ.Σ. εκλέγει με ανάταση του χεριού πρόεδρο που διευθύνει την συζήτηση και γραμματέα που κρατάει τα πρακτικά, που προσυπογράφει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

3) Κάθε απόφαση που αφορά θέματα εμπιστοσύνης προς τα μέλη του Δ.Σ. ή προσωπικά ζητήματα είναι άκυρη αν δεν παρθεί με μυστική ψηφοφορία.

Με μυστική ψηφοφορία γίνονται επίσης και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής.

Όλες οι άλλες ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει να γίνει η ψηφοφορία αλλιώς.

4) Οι μυστικές ψηφοφορίες στην Γ.Σ. γίνονται υπό την εποπτεία και ευθύνη τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται με ανάταση του χεριού.

Άρθρο 15ο

Στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης, εκτός αν είχαν επικυρωθεί κατ’ αυτήν, γίνονται ανακοινώσεις από το Δ.Σ. για ζητήματα που αφορούν τον σύνδεσμο και διεξάγονται συζητήσεις και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε ζήτημα που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη. Νέα θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται να συζητηθούν.

Άρθρο 16ο

Το Δ.Σ. μέσα στο χρονικό διάστημα 15 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους υποβάλλει στη Γ.Σ. την λογοδοσία του που συνοδεύεται από τον απολογισμό της διαχείρισης, τα έξοδα και τα έσοδα του έτους που έληξε, την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και τον τελικό ισολογισμό. Επίσης υποβάλλει τον προϋπολογισμό του έτους που άρχισε και όποιο άλλο θέμα απασχολεί τον σύνδεσμο.

Η Γ.Σ. αποφασίζει για τα παραπάνω και ανά διετία προβαίνει στην εκλογή του νέου Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 17ο

Η Γ.Σ. μαζί με τις εκλογές για το Δ.Σ. εκλέγει και εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούνται να ελέγχει όποτε θελήσει το Ταμείο του συνδέσμου, αφού προηγουμένως ειδοποιήσει τον Ταμία και υποβάλλει το πόρισμα του ελέγχου της μέσα σε πέντε ημέρες στο Δ.Σ.

Μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι μέλος του ελεγχόμενου Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 18ο

Για να παρθεί απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του συνδέσμου, απαιτείται η παρουσία στη Γ.Σ. τουλάχιστον των μισών συν ένα τακτικών και ταμειακώς εν τάξει μελών και η απόφαση να παρθεί με πλειοψηφία ¾ τουλάχιστον των παρόντων.

Σε περίπτωση διάλυσης του συνδέσμου, η ίδια Γ.Σ. αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του συνδέσμου.

Άρθρο 19ο

Αν ο σύνδεσμος διαλυθεί με απόφαση της Γ.Σ. τότε βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

Η εκκαθάριση διενεργείται μέσα σε έναν χρόνο από την εγγραφή της απόφασης για διάλυση στον ειδικό βιβλίο του πρωτοδικείου Πειραιά. Η Γ.Σ. με την απόφαση διάλυσης καθορίζει και τους εκκαθαριστές (Διοικητικό Συμβούλιο ή Εξελεγκτική Επιτροπή) και την διαδικασία εκκαθάρισης. Η απόφαση παίρνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20ο

Το οικονομικό έτος του συνδέσμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 21ο

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό ή από τις κείμενες διατάξεις αποφαίνεται η Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία.

Άρθρο 22ο

Το Δ.Σ. δικαιούνται μετά από απόφαση της Γ.Σ. να προσλάβει προσωπικό για την καλή λειτουργία του συνδέσμου.

Άρθρο 23ο

Ο σύνδεσμος έχει στρογγυλή σφραγίδα που φέρει περιμετρικά τον τίτλο του και στο μέσο την φράση «ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1981».

Άρθρο 24ο

Ο σύνδεσμος ανακηρύσσει με απόφαση της Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ. ευεργέτες και δωρητές.

Στους παραπάνω χορηγείται αναμνηστικό με απόφαση της Γ.Σ. Τα ονόματά τους αναγράφονται σε πίνακες που αναρτώνται στα γραφεία του συνδέσμου.

Άρθρο 25ο

Η γενική συνέλευση μπορεί να απονείμει στους διατελέσαντες προέδρους του Δ.Σ. τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου του συνδέσμου με απόφαση που παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων τακτικών μελών.

Άρθρο 26ο

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 26 άρθρα από την καταστατική συνέλευση του συνδέσμου της 16 – 6 - 86 και τροποποιεί το προηγούμενο καταστατικό.

 

Πειραιάς Απρίλιος 87

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γ.Γραμματέας

Γ. Παπασωτηρίου Πρ. Μαυροχαλυβίδης

 

Τιμής ένεκεν

Τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου1.

Γεώργιος Δ. Παπασωτηρίου

2.

Γεώργιος Λ. Νικολακάκος

3.

Ανάργυρος Ν. Καρδάσης

4.

Ιωάννης Γ. Βακαλόπουλος

5.

Γεώργιος Α. Ασημάκης

6.

Βασίλειος Στ. Διαμαντόπουλος

7.

Πρόδρομος Γ. Μαυροχαλυβίδης

8.

Νικόλαος Χρ. Χατζηπαναγιώτου

9.

Γεώργιος Ι. Ιακώβου

10.

Γεώργιος Φ. Μπόμπολας

11.

Διονύσιος Λ. Βαρώνος

12.

Σταύρος Δ. Δημόπουλος

13.

Ευστράτιος Β. Μαυρουδής

14.

Μιχαήλ Δ. Γιαχουντής

15.

Αναστάσιος Π. Λιανός

16.

Κων/νος Ι. Σαββόιας

17.

Θεόδωρος Δ. Μελής

18.

Χαράλαμπος Ε. Παπαχαραλάμπους

19.

Ιωάννης Δ. Νικολάου

20.

Αχιλλεύς Α. Παύλου

21.

Ευάγγελος Ν. Αλιμαντήρης

22.

Διονύσιος Δ. Βοργιάς

23.

Κων/νος Αν. Κουνούσος

24.

Χρήστος Κ. Δουζίνας

25.

Λάζαρος Κ. Εγγονόπουλος

26.

Χρήστος Σ. Γαβριήλ

27.

Ευάγγελος Γ. Γιαννακόδημος

28.

Αναστάσιος Λ. Στρογγύλης

29.

Γεώργιος Ε. Γαλούνης

30.

Γρηγόριος Απ. Καλούδης

31.

Εμμανουήλ Π. Αλεξάνδρου

32.

Ηλίας Ν. Καραβίτης

33.

Παναγιώτης Ι. Λυράκος

34.

Νικόλαος Γ. Κουμπρόγλου

35.

Αλέξανδρος Ν. Παλαιολόγου