Συνάντηση του ΔΣ των Αποφοίτων της Ιωνιδείου με τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων Γυμνασίου και Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Share/Save

 

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 στα γραφεία του Συνδέσμου μας, συνάντηση των μελών των ΔΣ του Αποφοίτων της Ιωνιδείου με εκπροσώπους των γονέων του Προτύπου Γυμνασίου και Λυκείου του σχολείου μας. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου κάτω από το πρίσμα των αυξανόμενων προβλημάτων που παρουσιάζονται τόσο σε επίπεδο κτιριακό όσο και γενικότερα σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής.

Παράλληλα συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν τη δικαστική διαμάχη με τον Δήμο Πειραιά για τη διατήρηση της περιουσίας του Σχολείου στην οποία ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου πρωτοστατεί με γνώμονα το συμφέρον του Σχολείου και της κοινότητας της Ιωνιδείου.

Είναι γνωστό ότι εδώ και περίπου έξι χρόνια υπάρχουν δύο ανοιχτά δικαστικά μέτωπα τα οποία είναι τα εξής:

(α) Αίτηση Ακύρωσης ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ κατά της υπ’ αριθμ. 321/20.6.2011 απόφασης που ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, όπως τροποποιήθηκε την 27η.6.2011 και αφορά στη συγχώνευση όλων των σχολικών επιτροπών του Δήμου Πειραιά βάσει του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1936/31.8.2011 (αριθμός κατάθεσης 7865/2011). Με την αίτηση ζητείται η ακύρωση της συγχώνευσης όλων των σχολικών επιτροπών του Δήμου Πειραιά και της κατάργησης της Σχολικής Επιτροπής της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά (Γυμνασίου και Λυκείου). Συζητήθηκε και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.

(β) Αίτηση Ακύρωσης ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ κατά της υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 2212/2139/11.1.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Γυμνασίου και Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής στο Δήμο Πειραιά. Εκκρεμεί η συζήτηση της υπόθεσης στις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Παράλληλα σε ιδιαίτερα καλό κλίμα συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας και καλύτερης επικοινωνίας των συλλόγων, καθώς και η διερεύνηση της δυνατότητας, πάντοτε σε συνεργασία με το Σχολείο και του Διευθυντές του, μιας επετειακής εκδήλωσης για τα 170 χρόνια από την ίδρυση της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.

Συμφωνήθηκε να οριστεί νέα συνάντηση αφενός για να συγκεκριμενοποιηθούν προτάσεις και σχέδια δράσης και αφετέρου για τα δικαστικά θέματα για να υπάρξει επικοινωνία και συνεργασία με τον συναπόφοιτο Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Γιώργο Γεραπετρίτη (αποφ.85), οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει αναλάβει αφιλοκερδώς την υποστήριξη στη δικαστική διένεξη με τον Δήμο Πειραιά.

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου προσβλέπει στην καλή συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων του Σχολείου μας με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων του καλού Δημόσιου Σχολείου που λέγεται Ιωνίδειος και την ανάδειξη της ιδιαίτερης και σημαντικής προσφοράς του στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης.

 

Κατηγορία: