Παρουσίαση Βιβλίου του Συναπόφοιτου Μιχάλη Γιαννουλέα