Στοιχεια Καταστατικου

Share/Save

Απαραίτητα και κρίσιμα στοιχεία του καταστατικού του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις που ενέκριναν τόσο την αρχική σύσταση, όσο και την τροποποίησή του.

Έδρα: η πόλη του Πειραιά (Γραφεία: Πραξιτέλους 236, Τηλ.: 210.4180948, Fax: 210.4180944, e-mail: info@apofoitoiionidiou.gr)

Σκοπός: η συνένωση με δεσμούς φιλίας, αμοιβαίας κατανόησης και βοήθειας όλων όσων φοίτησαν στο Κεντρικό Γυμνάσιο Πειραιά, που μετονομάστηκε αργότερα σε σχολή Μέσης Εκπαιδεύσεως Πειραιώς, κατόπιν σε Πρότυπο Σχολή Μέσης Εκπαιδεύσεως Πειραιώς, κατόπιν σε Α’ Πρότυπο Γυμνάσιο Αρρένων Πειραιώς, κατόπιν σε Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή και σήμερα σε Ιωνίδειο Σχολή Πειραιά.
Η εξύψωση του επιπέδου, η πνευματική ανάπτυξη, η πολιτιστική διάπλαση των μελών του, η συμβολή στην ανάπτυξη της Πειραϊκής κοινωνίας, η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης, η ανάπτυξη κοινωνικής δράσης για την πρόοδο της παιδείας και της κοινωνίας με ενέργειες που θα κάνει είτε ο Σύνδεσμος μόνος του, είτε σε συνεργασία με άλλες κοινωνικοπολιτιστικές οργανώσεις ή και κρατικούς φορείς.

Μέλη: Τα τακτικά μέλη εγγράφονται μετά από αίτησή τους και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που παίρνεται στην πρώτη, μετά την αίτηση, συνεδρίασή του.

Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να γίνει όποιος φοίτησε στο Α’ Γυμνάσιο Πειραιώς ή στη Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης ή στην Πρότυπη Σχολή ή στην Ιωνίδειο Πρότυπο. Την αίτηση προσυπογράφουν δύο ήδη μέλη του Συνδέσμου.

Επίτιμα μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων, εξέχοντα μέλη της κοινωνίας που παρέχουν μεγάλες υπηρεσίες στον Σύνδεσμο ή την Ιωνίδειο Σχολή.

Πόροι: Οι πόροι είναι τα δικαιώματα εγγραφής, οι μηνιαίες συνδρομές. Έκτακτοι: οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις, δωρεές ή κληρονομιές, η κτήση ακινήτων ή η εκμετάλλευση περιουσίας του Συνδέσμου που σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ανάμειξη σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Διοικητικό Συμβούλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 9μελές, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Εκδηλώσεων και τέσσερις συμβούλους και εκλέγεται ανά διετία από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν δεν είναι τουλάχιστον 3 μήνες τακτικό μέλος του Συνδέσμου.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται μία φορά κάθε μήνα και έχουν καθοριστεί να είναι την πρώτη Δευτέρα του κάθε μήνα. Είναι ανοιχτές σε όλους.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το έτος και υπάρχει και εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη που ελέγχει το ταμείο του Συνδέσμου και υποβάλλει κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση το πόρισμα ελέγχου της ετήσιας διαχείρισης των οικονομικών του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1981 και το τροποποιημένο καταστατικό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου στις 16.6.1986.