Η συμβολαιογραφικη πραξη – Διαθηκη

Share/Save

Η συμβολαιογραφική πράξη – Διαθήκη (22745/23.2.1845)

Πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Κοσμά Κοκίδου

 

    «Ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κοσμά Κοκίδου, της ιδίας πόλεως, εντός της εν Αθήναις επί της Ερμαϊκής οδού οικίας μου παρουσιασθέντες οι κύριοι Κωνσταντίνος Ιωάννου, επιλεγόμενος και Ιπλιξής,  η σύζυγός του Κ. Μαριώρα, θυγάτηρ του ποτέ Ιωάννου Σενδουκάκη, κάτοικοι Κωνσταντινουπόλεως και ο υιός αυτών Αλέξανδρος Κ. Ιωνίδης, έμποροι διαμένοντες εν Αθήναις, γνωστοί μοι εξέθεσαν ενώπιον εμού και των κατωτέρω μαρτύρων ως έπεται οι υποφαινόμενοι θεμελιωταί, και συνεπίτροποι του υπέρ παιδείας και αγαθοεργών κεφαλαίου της οικογενείας των Ιωνιδών, έχοντες υπ’ όψιν το εν Λονδίνω γενόμενον την 8 Σεπτεμβρίου 1842 ημέτερον επίσημον καταστατικόν έγγραφον, του οποίου και σήμερον επανειλημμένως καθιερούμεν την ισχύν και το κύρος διά του παρόντος διαλαμβάνον περί του προορισμού του αρχικού κεφαλαίου εκ λιρών στερλινών ένδεκα χιλιάδων εξακοσίων, περί της χρήσεως αυτού και περί άλλων πολλών αντικειμένων εν εκτάσει θεωρούντες, ότι θέλει είσθαι συντελεστικώτερον εις την ακριβή εκπλήρωσιν των εν τω προμνησθέντι εγγράφω εκτεθειμένων ημετέρων σκοπών, να ορισθώσιν ειδικώτερον τ’ αντικείμενα και η εφ’ ενός εκάστου αυτών γενομένη δαπάνη, ότι εκ των λιρών στερλινών περίπου δύο χιλιάδων εξακοσίων, τόκου των τριών ετών μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1844, δεν εδαπανήθησαν εις το αυτό διάστημα, ειμή λίραι στερλίναι χίλιαι τετρακόσιαι πεντήκοντα, ενώ ηδύναντο να δαπνηθώσι κατά τις διατάξεις του προμνησθέντος καταστατικού εγγράφου, δύο χιλιάδες εκατόν πεντήκοντα και λαβόντες υπ’ όψιν την παρά του Κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου και Α.Κ. Ιωνίδου γενομένην νέαν δωρεάν εις το προμνησθέν κεφάλαιον της οικογενείας εκ λιρών στερλίνων ως έγγιστα τριών χιλιάδων, ήτοι δραχ. οδγοήκοντα πέντε χιλιάδων περίπου, και την περί αυτών διάθεσιν των δωρητών, κατά το από είκοσι Δεκεμβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τέταρτου έτους ιδιωτικού δωρητηρίου εγγράφου, αποφασίζομεν οικεία βουλή τα εξής:

 

 

    Α) Παρουσιαζομένων περιστάσεων, καθ’ ας ήθελε φανή εύλογον εις τους επιτρόπους του προμνησθέντος της οικογενείας κεφαλαίου να συνδράμωμεν εκτάκτως, προς έγερσιν εκπαιδευτικών καταστημάτων εν Ελλάδι, ή εν Κωνσταντινουπόλει, ή προς συγκρότησιν εταιρίας, ή εταιριών, σκοπουσών την πρόοδον των επιστημών, των τεχνών, της βιομηχανίας, της ναυτιλίας, της γεωργίας και εμπορίου, μεταξύ Ελλήνων και παντός είδους Παιδείας, ή δι’ έκτακτα ελέη, συγχωρείται να δαπανηθώσιν εκ του προμνησθέντος περισσεύματος των τόκων μέχρι δέκα πέντε χιλιάδων, ομού με πάσαν την νέαν δωρεάν των Κ.Κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου και Α.Κ. Ιωνίδου, το όλον μέχρις εκατόν χιλιάδων δραχμών αλλά δεν δύναται κατ’ ουδένα λόγον να δαπανηθή εκ του κεφαλαίου ουδέν άλλο ποσόν προ του 1850 έτους. Μετά δε την εποχήν ταύτην, οι κατά καιρόν επίτροποι δύναντααι να διαθέσωσιν εκτάκτως:

     α) Το εκ της 6/128 μετοχής εις τα κέρδη της εταιρίας των αδελφών Ιωνιδών, αρχομένης από πρώτης Ιανουαρίου 1845, τεσσαρακοστού πέμπτου έτους.

     β) Το υπέρ της κανονισμένην πρόσθεσιν εις το κεφάλαιον από τούδε μέχρι του 1850 χιλιοστού οκτακοσιοστού πεντηκοστού, εκ των τόκων περίσσευμα.

     γ) Παν άλλο έκτακτον δώρημα ή αφιέρωμα, μη κανονιζόμενον διά του ρητού τρόπου διαθέσεως του δωρούντος ή αφιερούντος.
   

 

    Β) Εγκρίνονται αι παρά του Κ.Α.Κ. Ιωνίδου, εν ονόματι της οικογενείας των Ιωνιδών γενόμεναι συνεισφοραί κατά τας επιστολάς αυτού, α) προς τον δήμαρχον Πειραιώς, β) προς την επί των συνδρομητών προς ανέγερσιν Ελληνικού Πανεπιστημίου επιτροπήν, γ) προς τον έφορον των δημοσίων βιβλιοθηκών, δ) προς την πρυτανείαν του Πανεπιστημίου Όθωνος, φερούσας ημερομηνίας 22, 23 και 24 Δεκεμβρίου 1844, περιλαμβανούσας δαπάνην ετήσιον μεν εκ δραχ. τριών χιλιάδων (κατά την προς την πρυτανείαν επιστολήν), εκ του κεφαλαίου δε δραχ. εβδομήκοντα χιλιάδας, ήτοι προς οικοδομήν Ελληνικής και αλληλοδιδακτικής σχολής εις Πειραιά δραχμάς τριάκοντα χιλιάδας προς οικοδομήν της ετέρας πτέρυγος του Οθωνείου Πανεπιστημίου δραχμάς τριάκοντα χιλιάδας προς απάρτισιν κεφαλαίου διά την αγοράν βιβλίων κτλ. δραχ. δέκα χιλιάδας. Προσδιορίζεται έτι να δαπανηθώσι δι’ οικοδομήν του πυρποληθ΄ντος αλληλοδιδακτιού σχολείου εν Νεοχωρίων της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι δραχ. πέντε χιλιάδων προς ανέγερσιν του καφφενείου ή και εργαστηρίων τινών χρησίμων προς προικισμόν του αυτού σχολείου μέχρι δραχμών δέκα χιλιάδων. Προς κατάρτισιν του χρηματικού κεφαλαίου της υπέρ της προόδου των επιστημών, των τεχνών και γεωργίας εν Ελλάδι Ελληνικής εταιρίας, όταν η εφορία ταύτης ανατεθή εις άτομα της ημετέρας υπολήψεως και εμπιστοσύνης, μέχρι δέκα χιλιάδων δραχμών εις ελέη διάφορα κατά την έγκρισιν του Κυρίου Κ. Ιωάννου μέχρι πέντε χιλιάδων δραχμών.

 

     Γ) Μετά την αφαίρεσιν των άνω δραχ. εκατόν χιλιάδων και της αξίας του αγορασθησομένου κήπου του οφειλέτου Αποστόλου Βαρατάση, το περί ου ο λόγος κεφάλαιον των Ιωνιδών θέλει σύγκεισθαι εις λίρας στερλίνας ένδεκα χιλιάδας οκτακοσίας ως έγγιστα, ήτοι δραχ. τριακοσίας τριάκοντα χιλιάδας 330,000, περίπου μη συμπεριλαμβανομένου του κτήματος, καλουμένου Μεγάλα Χάλια, κειμένου εν τη επαρχία Θηβών και συγκειμένου εξ εννέα ζευγαρίων ή  τριών χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων, όπερ εδώρησεν εις το αυτό κεφάλαιον ο Κωνσταντίνος Ιωάννου και διά του παρόντος επικυροί την αυτήν δωρεάν ως στερεάν και αμετάτρεπτον, υπολογιζομένου δε του ετησίου εισοδήματος ως έγγιστα εις δραχμάς είκοσι τέσσερας χιλιάδας, και λαμβανομένου υπ’ όψιν του όρου του καταστατικού εγγράφου, καθ’ εν απαιτείται να προστίθενται κατ’ έτος εις το κεφάλαιον, εκ του εισοδήματος τουλάχιστον εκατόν πεντήκοντα λίραι στερλίναι, μέχρι της συμπληρώσεως του κεφαλαίου εις λίρας στερλίνας τριάκοντα χιλιάδας, καταστρώνεται ο επόμενος προϋπολογισμός της δαπάνης, όστις θέλει ισχύει τουλάχιστον διά την εξής εξαετίαν ήτοι μέχρι του έτους 1850, η ετησία εκ του εισοδήματος δαπάνη δεν θέλει υπερβή τας δραχμάς δέκα οκτώ χιλιάδ, αίτινες θέλουσι διατίθεσθαι κατ’ έτος συμφώνως με τους όρους του προμνησθέντος καταστατικού εγγράφου, ούτω πως Προς διάδοσιν της παιδείας και των κοινωφελών γνώσεων μεταξύ των ομογενών δραχμαί δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσιαι. Προς περίθαλψιν ενδεών συγγενών μέχρι δραχ. τριών χιλιάδων. Εις ελέη διάφορα μέχρι δραχ. χιλίων πεντακοσίων το όλον δραχ. δέκα οκτώ χιλιάδας.

 

    Δ) Εκ του προς διάδοσιν της παιδείας προσδιορισθέντος ποσού θέλουσι δαπανάσθαι διηνεκώς με τρόπον δημόσιον, προκαλούντα άμιλλαν και διαγωνισμόν μεταξύ ενδεών ομογενών σπουδαστών τουλάχιστον εξ χιλιάδες δραχμαί κατ’ έτος, εξ ως προς συντήρησιν τεσσάρων φοιτητών της θεολογικής και φιλοσοφικής σχολής κτλ. ως η από 24 Δεκεμβρίου 1844 προς το Πρυτανείον επιστολή ημών δραχ. τρεις χιλιάδες εις αγοράν βιβλίων διά την εν Πειραιεί σχολήν ως η από 15 Φεβρουαρίου ε.έ. προς την επιτροπήν επιστολήν, δραχμαί εξακόσιαι. Προς συντήρησιν τριών μαθητών εις το βασιλικόν Γυμνάσιον προς δραχμ. Τεσσαράκοντα κατά μήνα δραχμαί χίλιαι τετρακόσιαι τεσσαράκοντα. Προς συντήρησιν δύο μαθητών εις το Πολυτεχνείον, προς δραχμάς τεσσαράκοντα κατά μήνα, δραχμάς εννεακοσίας εξήκοντα αυτή όμως η διά μαθητάς του Β. Γυμνασίου και Πολυτεχνείου ενταύθα αναφερομένη χορήγησις εκ δραχ. δύο χιλιάδων τετρακοσίων ομού δύναται να τροποποιηθή, διδομένη διά μικροτέρων ή μεγαλητέρων ποσών εις διαφόρους ομογενείς σπουδαστάς εντός και εκτός του Ελληνικού κράτους, ή και εις ανατροφήν κορασίων μέχρις οριστικωτέρας επί του αντικειμένου τούτου μεταγενεστέρας διατάξεώς μας έτι δε εις συνδρομάς προς έκδοσιν βιβλίων χρησίμων κατ’ έτος, δραχμάς χιλίας εις συνδρομάς εις διαφόρου Ελληνικάς αγαθοεργούς εταιρίας, δραχμαί πεντακόσιαι. Προς συντήρησιν ετέρων δύο φοιτητών του Πανεπιστημίου διά συντάξεως ανά πεντήκοντα δραχμάς κατά μήνα, ως ανωτέρω ή προς ανατροφήν δύο ή τριών κορασίων, επί του παρόντος δε διά τριετίαν εις τους Κ.Κ. Φωτεινόν και Ασώπιον, δραχμαί χίλιαι διακόσιαι. Προς συντήρησιν διαφόρων ενδεών επιμελών σπουδαστών διά συντάξεως προς δραχμάς πέντε έως είκοσι κατά μήνα, δραχμαί χίλιαι διακόσιαι. Προς εκπαίδευσιν διαφόρων συγγενοπαίδων, ήτοι επί του παρόντος των τέκνων του Διαμαντή Σενδουκάκη ομού μέχρι δραχμών εκατόν τον μήνα, και των ορφανών του ποτέ Στ. Γεωργίου, ήτοι Χαρικλείας Αλεξάνδρου, Νικολάου και Γεωργίου, έως διακοσίας δραχμάς ομού κατά μήνα, δραχμάς τρεις χιλιάδας εξακοσίας, το όλον απαρχής δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσιαι.

 

    Η διαχείρισις της ποσότητος ταύτης, και η εκτέλεσις των προηγουμένων ανατίθεται εις ένα εκ των νεωτέρω επιτρόπων, επί του παρόντος δε εις τον υποφαινόμενον Κ.Α.Κ. Ιωνίδην, όστις έχει την πληρεξουσιότητα ν’ αντικατασταίνη επιτρόπους εν Αθήναις εν ονόματι της οικογενείας των Ιωνιδών προς την όσον ένεστιν ωφελιμωτέραν χρήσιν των ετησίως δαπανωμένων ποσών και επαγρύπνησιν των προσγιγνομένων καρπών αναφαινομένου τυχόν περισσεύματός τινος εκ των προηγουμένων, τούτο δύναται να δαπανάται, χρείας καλούσης, προς καλλιτέραν συντήρησιν την εν Νεοχωρίω αλληλοδιδακτικής σχολής, ή εις άλλα έργα, σύμφωνα πάντοτε με το εν τω παρόντι αναφαινόμενον πνεύμα και με τον σκοπόν των θεμελιωτών.

 

     Ε) Το δε προς περίθαλψιν ενδεών συγγενών καθιερωμένον ποσόν, εκ δραχμών τριών χιλιάδων, και το εις ελέη εν γένει εκ δραχ. χιλίων πεντακοσίων, θέλουσιν δαπανάσθαι μέχρις άλλης επί του αντικειμένου τούτου διατάξεως παρά του συνεπιτρόπου και θεμελιωτού Κ. Κωνστανίνου Ιωάννου, λαμβάνοντος πάντοτε υπ’ όψιν και τας των συνεπιτρόπων συστάσεις και παρατηρήσεις, αίτινες ήθελον τω γίνεσθαι.

 

    Εις ταύτα πάντα μένομεν σύμφωνοι οι υποφαινόμενοι και επιβάλλονμεν την όσον ένεστιν ακριβή εκτέλεσιν αυτών εις ημάς αυτούς, εις τους συνεπιτρόπους ημών Κ.Κ. Νικόλαον Ν.Κ. Ιωνίδην και Ευστράτιον Κ. Ιωνίδην, απαραλλάκτως ως αν απετέλουν ταύτα μέρος ουσιώδες του καταστατικού εγγράφου της 8ης Σεπτεμβρίου 1842.

 

    Εγένετο εν Αθήναις τη εικοστή Τρίτη 23 ημέρα Φεβρουαρίου μηνός του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού πέμπτου έτους, και αναγνωσθέν ενώπιον των συμβαλλομένων και των δύο μαρτύρων πολιτών Ελλήνων Κυρίων Αναστασίου Π. Παπαγιανοπούλου, κτηματίου, κατοίκου της επαρχίας Γόρτυνος, και Σπύρου Α. Αργύρη, οινοπώλου, κατοίκου Αθηνών, γνωστών μοι υπεγράφη παρ’ αυτών και εμού.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ.
ΜΑΡΙΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
Α.Κ. ΙΩΝΙΔΗΣ.

Οι μάρτυρες
ΑΝΑΣΤ. Π. ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ Α. ΑΡΓΥΡΗΣ

Ο Συμβολαιογράφος
Κ. ΚΟΚΙΔΗΣ»