ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

Share/Save

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

(ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

 

Σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2009, συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για έλεγχο της Οικονομικής διαχειρίσεως για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007. Η οικονομική διαχείριση παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:

             ΕΣΟΔΑ

 ΕΞΟΔΑ

Συνδρομές                           4.696

Έξοδα Συνδέσμου              2.245,3  

Δωρεές Μελών                     2.280

ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ             1.103 

Έσοδα Εκδηλώσεων              1.775

Εφημερίδα –ΕΛΤΑ             5.630

Τόκοι                                      6,89

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                    8.757,89

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ             8.978,3

Τράπεζες 1/1/2007                    2.228,03

Τράπεζες 31/12/2007            2.219,43

Ταμείο 1/1/2007                           269,08

Ταμείο 31/12/2007                   57,27

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ  2.497,11

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ 2.276,7

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                    11.255

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                 11.255

 

Σημειώνεται ότι για όλες τις παραπάνω δοσοληψίες υφίστανται δικαιολογητικά και τηρούνται κανονικά και με τάξη τα βιβλία του Συνδέσμου.

 

Πειραιάς 30 Ιανουαρίου 2009

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΜΠΡΟΥΦΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ

 

 

Κατηγορία: