ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Share/Save

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

(ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

 

Σήμερα στις 31 Ιανουαρίου 2009, συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για έλεγχο της Οικονομικής διαχειρίσεως για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008. Η οικονομική διαχείριση παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:

             ΕΣΟΔΑ

 ΕΞΟΔΑ

Συνδρομές                           2.280

Έξοδα Συνδέσμου              2.298,69  

Δωρεές Μελών                     550

ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ             1.900

Έσοδα Εκδηλώσεων              3.585

Εφημερίδα –ΕΛΤΑ             2.953,85

ΕΤΑΚ                                   269

Τόκοι                                      0,25

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                    6.415,25

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ             7.421,54

Τράπεζες 1/1/2008                       2.219,43

Τράπεζες 31/12/2008                  17,97

Ταμείο 1/1/2008                               57,27

Ταμείο 31/12/2008                 1.252,44

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ  2.276,7

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ 1.270,41

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                    8.691,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                 8.691,95

 

Σημειώνεται ότι για όλες τις παραπάνω δοσοληψίες υφίστανται δικαιολογητικά και τηρούνται κανονικά και με τάξη τα βιβλία του Συνδέσμου.

 

Πειραιάς 30 Ιανουαρίου 2009

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΜΠΡΟΥΦΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ

 

 

Κατηγορία: